Všeobecné podmínky

Espresso.Social Ltd ("My" nebo "Nás") je anglická společnost se sídlem na adrese 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Londýn, Spojené království (13241003), která prostřednictvím webových stránek https://filesconv.com ("Stránky") provozuje geolokační službu umožňující jakékoli fyzické osobě jednající jako soukromá osoba ("Klient" nebo "Vy") lokalizovat mobilní telefon s předchozím souhlasem vlastníka telefonního čísla, jehož poloha je hledána ("Služba").

Účelem těchto podmínek je vymezit způsob, jakým můžete jako Zákazník využívat Službu (dále jen "Podmínky").

Naše Podmínky mohou být v pravidelných intervalech měněny a doplňovány v souladu s vývojem; v takovém případě Vás budeme informovat e-mailem měsíc před jejich aktualizací. Přístup k Naší službě a její používání poté, co jste byli o této aktualizaci informováni, stejně jako nezrušení Vašeho předplatného do konce měsíce, znamená Váš souhlas s nejnovější verzí uvedených Podmínek.

Tato verze Našich podmínek je datována k 22. 7. 2019.

1. REGISTRACE

1.1 Přístup k Naší službě a její používání vyžaduje založení účtu prostřednictvím Naší webové stránky (dále jen "účet").

1.2 Při registraci budete požádáni zejména o poskytnutí následujících informací:

 • E-mailovou adresu
 • Heslo

Jako zákazník se zaručujete za správnost, upřímnost a spolehlivost informací, které jste nám poskytli, a také za to, že jste plnoletí a oprávnění k odběru Naší služby v zemi Vašeho bydliště.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že si vyhrazujeme právo podniknout proti Vám právní kroky, včetně trestního řízení, v případě krádeže identity.

1.3 Vaše smlouva o předplatném je platně uzavřena až po potvrzení přijetí platby provedené podle článku 2 níže (dále jen "Smlouva"). Svou Smlouvu si můžete kdykoli stáhnout, pokud nám o to zašlete žádost e-mailem.

1.4 Založení účtu uděluje právo na přístup a používání naší platformy pouze zákazníkovi, který účet založil. Jako Zákazník proto nesete odpovědnost za to, abyste své přístupové kódy ke Službě (přihlašovací jméno a heslo) uchovávali v tajnosti a informovali nás o jejich případném zneužití. Jakékoli předávání přístupových kódů třetím osobám bez Našeho předchozího souhlasu je zakázáno.

1.5 Přístup k Naší službě je vyhrazen soukromým osobám, které ji využívají pro osobní účely. Jakékoli používání pro profesionální účely je zakázáno a bude mít za následek okamžité ukončení Vašeho předplatného a tím i možnosti přístupu k Naší službě a jejího používání, a to bez předchozího upozornění a bez možnosti vrácení peněz.

2. PLATBA

2.1 Cena Služby je následující:

 • Během prvních 24 hodin po registraci je zákazník oprávněn vyzkoušet Naši službu za částku €0.50 (padesát centů) ("Zkušební období");
 • Po uplynutí těchto 24 hodin, s výhradou zrušení v rámci této lhůty, je automaticky odebráno předplatné na měsíční bázi za měsíční částku €47.90 (čtyřicet sedm eur a devadesát centů). S výhradou zrušení se toto předplatné automaticky obnovuje měsíc co měsíc a automaticky se strhává z použité karty.

2.2 Výše uvedené ceny zahrnují veškeré daně.

2.3 Platba se provádí prostřednictvím Naší stránky v eurech bankovní kartou (Visa, MasterCard, American Express). Stránky jsou vybaveny zabezpečeným systémem pro online platby, který umožňuje zákazníkovi šifrovat přenos jeho bankovních údajů. V rámci Našeho platebního procesu využíváme externího dodavatele, společnost Hipay, a neukládáme žádné údaje týkající se Vašich bankovních údajů a kreditních karet. Další informace k tomuto tématu naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

3. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1 Po uplynutí Zkušební doby máte právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od zaslání Potvrzení.

3.2 Tuto žádost o odstoupení od Smlouvy můžete podat tak, že nám takovou žádost zašlete e-mailem. Potvrzení o odstoupení od smlouvy vám bude zasláno e-mailem na adresu, kterou jste nám sdělili při registraci.

3.3 Jakmile uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, bude Vám částka, kterou jste nám zaplatili, vrácena do 5 (pěti) až 10 (deseti) dnů od obdržení Vaší žádosti o odstoupení od smlouvy, a to ekvivalentní částkou připsanou na kartu, kterou jste použili k platbě za Službu. Toto právo na vrácení peněz je však podmíněno skutečností, že jste Naši službu po uplynutí zkušební doby nevyužívali; v případě, že jste Naši službu po uplynutí zkušební doby využívali, berete na vědomí, že za aktuální měsíc Vám nebude vrácena žádná částka; v takovém případě bude Vaše právo na odstoupení od smlouvy považováno za žádost o zrušení smlouvy a nabude účinnosti ke konci příslušného měsíce.

4. PROVOZ SLUŽBY

4.1 Společnost Espresso.Social Ltd prostřednictvím svých webových stránek nabízí online nástroj pro převod souborů. Po dobu trvání předplatného budete moci převádět neomezený počet souborů.

4.2 Je vám zakázáno:

 • Používat stránky nelegálně nebo v rozporu s těmito podmínkami;
 • Prodávat, kopírovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, převádět nebo poskytovat sublicence na celý obsah nebo jeho část, který se objevuje na Stránkách, v Naší službě nebo používat Naši službu pro profesionální účely;
 • Pokoušet se získat neoprávněný přístup k našim systémům nebo systémům našich subdodavatelů nebo se zapojit do jakékoli činnosti, která by mohla narušit, snížit kvalitu nebo narušit výkon nebo funkčnost Stránek a naší Služby;
 • Používat Stránky pro zneužití záměrným zavedením viru nebo jiného škodlivého programu;
 • Používat Naši službu k rozesílání nevyžádané pošty;
 • Očerňovat Naši činnost nebo se dopouštět jakéhokoli chování, které by mohlo poškodit Naši pověst, ať už prostřednictvím Naší služby nebo mimo ni (například na sociálních sítích).

5. UKONČENÍ SLUŽBY

5.1. Ukončení z podnětu zákazníka. Jste oprávněni se kdykoli odhlásit a ukončit Smlouvu jednoduchým kliknutím na odkaz "Odhlásit se" v nabídce v horní nebo dolní části webu, přičemž je třeba upřesnit, že Vaše odhlášení pak vstoupí v platnost buď ke konci Zkušebního období, nebo ke konci aktuálního měsíce, ve kterém byla Vaše žádost o odhlášení podána, přičemž v takovém případě bude Váš účet deaktivován a přístup k Naší službě a její používání bude ukončeno. V souladu s článkem 3.3 nebudou vráceny žádné peníze.

5.2. Ukončení ze strany společnosti Espresso.Social Ltd. Máme rovněž právo ukončit Vaši smlouvu ke konci kteréhokoli měsíce, v takovém případě Vás o tom budeme informovat zasláním e-mailu na adresu, kterou jste nám poskytli při registraci. V případě porušení těchto Podmínek, zejména, nikoli však výlučně, článku 4.3, si vyhrazujeme právo pozastavit Váš účet na dobu nezbytně nutnou k provedení případných kontrol a případně s okamžitou platností ukončit Vaši smlouvu; o tom, zda se jedná o pozastavení nebo ukončení, budete informováni prostřednictvím předchozího oznámení zaslaného na stejnou e-mailovou adresu.

5.3. Zrušení smlouvy podle tohoto článku vám nezakládá nárok na vrácení peněz, s výjimkou případu, kdy je takové zrušení rovnocenné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve smyslu článků 3.1 a 3.3.

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Espresso.Social Ltd vlastní veškerá práva duševního vlastnictví k našim stránkám a jejich obsahu, přičemž tato práva zahrnují také související know-how.

6.2 Uzavřením této smlouvy vám udělujeme nevýhradní a nepřenosné právo na přístup k našim službám a jejich používání.

7. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA

7.1 Společnost Espresso.Social Ltd se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z plnění Smlouvy mezi námi, a to v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

7.2 Bez ohledu na ustanovení 7.1 společnost Espresso.Social Ltd vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila dostupnost Služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, avšak nenese odpovědnost za nedostupnost z důvodu chyb, technických omezení nebo jiných údržbových operací, které nezakládají nárok na jakoukoli náhradu.

7.3 Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou zveřejněny ani kontrolovány společností Espresso.Social Ltd a za jejichž správné fungování a obsah nemůžeme nést odpovědnost.

8. RŮZNÉ

8.1 VYŠŠÍ MOC. Strany se dohodly, že v případě, že se plnění Smlouvy ukáže jako nemožné z důvodu vyšší moci, tj. nepředvídatelné události, kterou nemůže žádná ze stran ovlivnit, nemůže být žádná ze stran činěna odpovědnou za nesplnění, selhání nebo zpoždění plnění jakýchkoli svých povinností v důsledku výskytu uvedené události. Plnění Smlouvy a z ní vyplývajících závazků, včetně platebních povinností, bude proto pozastaveno po dobu trvání případu vyšší moci, přičemž se stanoví, že platba provedená za běžný měsíc, v němž případ vyšší moci nastal, bude přesto zachována. Každá ze stran však bude oprávněna uplatnit právo na výpověď stanovené v článku 5.

8.2 NUTNOST. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních Podmínek. Neplatné ustanovení bude nahrazeno a vykládáno tak, aby byla zajištěna jeho platnost, ustanovením, které se svým duchem co nejvíce blíží neplatnému ustanovení

8.3. KOMUNIKACE: V PŘÍPADĚ, ŽE SE SMLUVNÍ STRANY NEDOHODNOU NA ZPŮSOBU KOMUNIKACE, JE MOŽNÉ, ŽE SE SMLUVNÍ STRANY NEDOHODNOU NA ZPŮSOBU KOMUNIKACE. Veškerá komunikace, která má být zaslána společnosti Espresso.Social Ltd, musí být:

 • E-mailem na adresu: ( 3).
 • Poštou na adresu Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Spojené království.

8.4 ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST. Platnost a plnění těchto Podmínek a Smlouvy se řídí anglickým právem s výjimkou jeho pravidel podle federálního zákona o mezinárodním právu soukromém. Jakýkoli spor, který přímo nebo nepřímo vznikne z těchto Podmínek a z nich vyplývající Smlouvy, bude předložen příslušnému soudu v místě bydliště Klienta, kde je Espresso.Social Ltd žalobcem, resp. soudu v Londýně, kde je Klient žalobcem.